BAS Комплексне управління підприємством

Рішення “BAS Комплексне управління підприємством”
автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:

Управління фінансами:

Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів.
Облік кредитів, депозитів і позик.
Еквайринг (платіжні карти).
Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
Маршрути погодження заявок.
Інвентаризація кас та банківських рахунків.
Аналітична звітність з руху грошових коштів.

Бюджетування:

Настроювані види бюджетів і розширена аналітика.
Моделювання сценаріїв.
Підтримка декількох валют.
Табличні форми введення і коригування.
Економічний прогноз.
Аналіз досягнення планових показників.
Розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства:

Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Регламентований облік:

Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.
Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:

Робота з персональними даними співробітників.
Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності.
Організація роботи зі штатним розкладом.
Робота з договорами підряду.
Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів.
Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю.
Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами.
Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі.
Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках.
Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.
Отримання уніфікованих звітних форм.
Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.
Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

Управління виробництвом:

Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.
Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.
Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.
Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом.

Управління витратами і розрахунок собівартості:

Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі.
Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.
Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.
Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.
Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.
Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта.
Надання даних про структуру собівартості випуску.

Управління продажами:

Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
Воронка продажів.
Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами.
Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти.
Самообслуговування клієнтів.
Управління торговими представниками.
Моніторинг стану процесів продажів.
Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік).
Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
Інвентаризація взаєморозрахунків.
Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.

Управління закупівлями:

Оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.
Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.
Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок.
Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію.
Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.
Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах.
Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам.
Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів).
Планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах.
Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них.
Складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління складом і запасами:

Складна ієрархічна структура складів.
Управління адресним складом.
Забезпечення та резервування потреб замовлень.
Визначення та забезпечення страхових запасів.
Облік багатооборотної тари.
Управління інвентаризацією товарів.
Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
Розрахунок прогнозованого попиту.
Товари на складах за строками придатності.
Управління доставкою.
Товарний календар.

Варість
64 800
грн.